O projektu

Vrste in habitati ne poznajo meja. Dolgoročno zagotavljanje njihovega ugodnega stanja je možno le s sodelovanjem vseh udeležencev, še posebej lokalne skupnosti. Projekt Vezi narave predstavlja izziv ohranjanja in obnove biotske raznolikosti za prihodnje generacije in ozaveščanje o vlogi, ki jo ima narava za dobrobit ljudi.

 

Projekt se izvaja v okviru programa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020, ki je podprt s strani Evropske unije in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Trajanje: 01.09.2018. – 28.02.2021.

Vrednost: 2.553.908,00 €

Cilji

Cilji projekta so ohranjanje in trajnostna raba naravnih virov, zaščita in obnova biotske raznolikosti in uvedba sonaravne metode upravljanja z naravnimi viri.

Ohranjanje tarčnih vrst

Zagotoviti trajno ohranjanje in obnovo tarčnih vrst v zavarovanih območjih Natura 2000.

Biotska raznolikost

Vzpostaviti trajnostne strukture za dolgoročno ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Čezmejno sodelovanje

Vzpostaviti mreže točk Vezi narave in čezmejne ukrepe za izboljšanje stanja vrst.

Aktivnosti

Projekt bo izvajal dejavnosti, ki bodo odgovorile na pomanjkanje čezmejnega sodelovanja na področju ukrepov za izboljšanje stanja ciljnih vrst in uvedbo sodobnih, trajnostnih metod upravljanja z naravnimi viri. Dejavnosti se bodo osredotočale tudi na ozaveščanje o pomenu ohranjanja narave in preprečevanju naravnih nesreč na območju Natura 2000

Raziskave in razvoj smernic

Izvajanje raziskav in razvijanje smernic za upravljanje ciljnih vrst.

Obnova in ohranjanje habitatov

Izvajanje konkretnih ukrepov za obnovo in regulacijo habitatov ciljnih vrst.

Izobraževanje in informiranje

Vzpostavitev mreže točk Vezi narave – odpiranje naravovarstvenih centrov in vzpostavitev interpretacijskih točk.

Partnerji

OBČINA GROSUPLJE (SLO)
vodilni partner projekta

Taborska cesta 2

1290 Grosuplje

Slovenija

(+386) 01 7888 792 info@grosuplje.si www.grosuplje.si

Občina je znana predvsem po svoji bogati kulturni in zgodovinski dediščini ter kot zelo dobro razvito obrtno in industrijsko mesto. Občina Grosuplje je od leta 2007 v sodelovanju z MOP RS aktivno pristopila k zavarovanju območja Radensko polje in ustanovitvi Krajinskega parka Radensko polje, ki je bil ustanovljen leta 2012. S projektom Vezi narave bomo v parku Radensko polje vzpostavili trajnostne strukture za ohranitev metuljev, dvoživk in njihovega življenjskega habitata. Tekom projekta bo vzpostavljen tudi naravovarstveni center Šica, ki bo ena od točk središč znanja o ekosistemskih storitvah tako za lokalno kot tudi širšo javnost.  

DRUŠTVO HYLA

Lipovac I br. 7

10000 Zagreb

Hrvaška

(+385) 1 234 8279 info@hhdhyla.hr www.hhdhyla.hr

Društvo Hyla na projektu Interreg Slovenija – Hrvaška Vezi narave zagotavlja strokovne kompetence in zmogljivosti za izvajanje ohranitvenih ukrepov v naravi. Kot del svojih dejavnosti bo združenje prispevalo k trajnosti ohranjanja in obnove ciljnih vrst na izbranih zavarovanih obmejnih območjih v okviru ekološke mreže Natura 2000. Terenske raziskave in konkretni demonstracijski ukrepi v naravi se bodo izvajali s petimi programi za izboljšanje stanja ohranjanja vidre, hroščev – rogača in hrastovega kozlička, metuljev – močvirskega cekinčka in travniškega postavneža. Karizmatične vrste so platforma na podlagi katere bo združenje v sodelovanju z drugimi partnerji usklajevalo obveščanje širše javnosti o naravnih vrednotah in ekosistemskih storitvah

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE Z ZAVAROVANIMI NARAVNIMI OBMOČJI KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Radoboj 8

49232 Radoboj

Hrvaška

(+385) 49 315 060 info@zagorje-priroda.hr www.zagorje-priroda.hr

Na območju pomembne pokrajine Zelenjak – Risvička in Cesarska gora bo urejena izobraževalna pot s poudarkom na interpretaciji ciljnih vrst na Sotli. Urejena pot bo prav tako del omrežne povezave Vezi narave.

Na reki Sotli bomo spremljali Natura 2000 vrst rib in školjk ter raziskave o razširjenosti vidre. Izvedli se bodo konkretni ukrepi za obnovo živalskega habitata vidre: odpiranje kanala z ustvarjanjem mrtvic, urejanjem prehoda in izboljšanjem prehranjevanja v živalskih habitatih. Na Sotli bo urejen prehod za dvoživke, izvedene bodo konkretne aktivnosti na terenu, košnja travnikov in mulčenje zaraslih površin, izvajali se bodo ukrepi za izboljšanje stanja ohranjenosti dnevnih metulev, močvirskega cekinčka in travniškega postavneža.

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Izletniška ulica 2

3250 Rogaška Slatina

Slovenija

(+386) 03 8181 733 obcina@rogaska-slatina.si www.rogaska-slatina.si

Občina Rogaška Slatina želi s projektom Vezi narave izboljšati dostop do znanja o ekosistemskih storitvah, ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomembnosti ohranjanja narave za kakovostno življenje krajanov, aktivno vključevanje lokalnega prebivalstva v ohranjanje narave, izboljšanje stanje habitatov, še posebej vidrinega, na varstvenem območju »Sotla s pritoki«, vzpostavitev infrastrukture, ki bo delovala kot promocijski in povezovalni prostor med naravo in prebivalci ter usmerjati turiste na izbrano, v ta namen ustrezno urejeno lokacijo. V sklopu projekta bo občina odpirala struge reke Sotle z ustvarjanjem mrtvih rokavov, urejala njihove brežine, jih zasadila z vegetacijo, s čimer bo pripomogla k izboljšanju stanja habitata vidre. Najpomembnejši ukrep za dosego zastavljenih ciljev je izgradnja »Naravovarstvenega centra Sotla« kjer se bodo obiskovalci, s pomočjo interaktivne opreme, naučili nekaj novega o vidri in širšem območju Sotle.

JAVNA USTANOVA NARODNI PARK RISNJAK

Bijela Vodica 48

51317 Crni Lug

Hrvaška

np-risjak@ri.t-com.hr np-risnjak.hr

Aktivnosti v Narodnem parku Risnjak tekom projekta vključujejo: čiščenje izvira reke Kolpe in pritokov zaradi ledu, izdelavo pletene ograje okoli izvira Kolpe, vzdrževanje travnikov s košnjo in mulčenjem, pripravo strokovne podlage za upravljanje travnikov in metuljev močvirskega cekinčka – Euphydryas aurinia, izdelavo projektnih publikacij, plakatov, pakete in delavnice za ozaveščanje javnosti.

MESTO VRBOVSKO

Ulica hrvatskih branitelja 1

51329 Vrbovsko

Hrvaška

(+385) 95 573 6209 info@vrbovsko.hr www.vrbovsko.hr

Projekt predvideva izvajanje različnih ukrepov v naravi, namenjenih obnovi in promociji izvira Kamačnik. Mesto Vrbovsko načrtuje aktivnosti ureditve izvira Kanjona Kamačnik ter ureditev multimedijske poti po kanjonu, vse z namenom izboljšanja naravne dediščine pomembne pokrajine. Projekt predvideva tudi organizacijo številnih promocijskih in izobraževalnih vsebin, namenjenih obiskovalcem pomembne pokrajine Kamačnik in lokalnem prebivalstvu.

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE

Vodnikova ulica 3

3000 Celje

Slovenija

(+386) 03 4260 332 zrsvn.oe@zrsvn.si www.zrsvn.si

Zavod RS za varstvo narave bo izvajal naslednje aktivnosti: v dogovoru z lastniki zemljišč bomo na ustreznih mestih ob reki Sotli postavili 50 skladovnic odmrlega hrastovega lesa; odkupili bomo 25 obstoječih hrastovih dreves in tako zagotovili dolgoročno ohranitev habitata za hrošče; posadili bomo 100 hrastovih sadik, ki bodo v prihodnosti postali habitat hroščev; z zunanjim izvajalcem bomo izvedli popis hrastovega kozlička, rogača in puščavnika; organizirali bomo delavnice za učitelje, lastnike zemljišč in lokalno prebivalstvo; v sodelovanju z občino Rogaška Slatina bomo pomagali izboljšati stanje habitata vidre in sicer z ustvarjanjem mrtvih rokavov, ureditvijo struktur na brežinah s sonaravnimi ukrepi, zasaditvijo brežin in ureditvijo prehoda za vidre; s partnerji bomo sodelovali pri izdelavi interpretacijskih vsebin Naravovarstvenega centra Sotla in izvajanju ukrepov na Radenskem polju.

OBČINA GROSUPLJE (SLO)
vodilni partner projekta

Taborska cesta 2

1290 Grosuplje

Slovenija

(+386) 01 7888 792 info@grosuplje.si www.grosuplje.si

Občina je znana predvsem po svoji bogati kulturni in zgodovinski dediščini ter kot zelo dobro razvito obrtno in industrijsko mesto. Občina Grosuplje je od leta 2007 v sodelovanju z MOP RS aktivno pristopila k zavarovanju območja Radensko polje in ustanovitvi Krajinskega parka Radensko polje, ki je bil ustanovljen leta 2012. S projektom Vezi narave bomo v parku Radensko polje vzpostavili trajnostne strukture za ohranitev metuljev, dvoživk in njihovega življenjskega habitata. Tekom projekta bo vzpostavljen tudi naravovarstveni center Šica, ki bo ena od točk središč znanja o ekosistemskih storitvah tako za lokalno kot tudi širšo javnost.  

DRUŠTVO HYLA

Lipovac I br. 7

10000 Zagreb

Hrvaška

(+385) 1 234 8279 info@hhdhyla.hr www.hhdhyla.hr

Društvo Hyla na projektu Interreg Slovenija – Hrvaška Vezi narave zagotavlja strokovne kompetence in zmogljivosti za izvajanje ohranitvenih ukrepov v naravi. Kot del svojih dejavnosti bo združenje prispevalo k trajnosti ohranjanja in obnove ciljnih vrst na izbranih zavarovanih obmejnih območjih v okviru ekološke mreže Natura 2000. Terenske raziskave in konkretni demonstracijski ukrepi v naravi se bodo izvajali s petimi programi za izboljšanje stanja ohranjanja vidre, hroščev – rogača in hrastovega kozlička, metuljev – močvirskega cekinčka in travniškega postavneža. Karizmatične vrste so platforma na podlagi katere bo združenje v sodelovanju z drugimi partnerji usklajevalo obveščanje širše javnosti o naravnih vrednotah in ekosistemskih storitvah

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE Z ZAVAROVANIMI NARAVNIMI OBMOČJI KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Radoboj 8

49232 Radoboj

Hrvaška

(+385) 49 315 060 info@zagorje-priroda.hr www.zagorje-priroda.hr

Na območju pomembne pokrajine Zelenjak – Risvička in Cesarska gora bo urejena izobraževalna pot s poudarkom na interpretaciji ciljnih vrst na Sotli. Urejena pot bo prav tako del omrežne povezave Vezi narave.

Na reki Sotli bomo spremljali Natura 2000 vrst rib in školjk ter raziskave o razširjenosti vidre. Izvedli se bodo konkretni ukrepi za obnovo živalskega habitata vidre: odpiranje kanala z ustvarjanjem mrtvic, urejanjem prehoda in izboljšanjem prehranjevanja v živalskih habitatih. Na Sotli bo urejen prehod za dvoživke, izvedene bodo konkretne aktivnosti na terenu, košnja travnikov in mulčenje zaraslih površin, izvajali se bodo ukrepi za izboljšanje stanja ohranjenosti dnevnih metulev, močvirskega cekinčka in travniškega postavneža.

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Izletniška ulica 2

3250 Rogaška Slatina

Slovenija

(+386) 03 8181 733 obcina@rogaska-slatina.si www.rogaska-slatina.si

Občina Rogaška Slatina želi s projektom Vezi narave izboljšati dostop do znanja o ekosistemskih storitvah, ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomembnosti ohranjanja narave za kakovostno življenje krajanov, aktivno vključevanje lokalnega prebivalstva v ohranjanje narave, izboljšanje stanje habitatov, še posebej vidrinega, na varstvenem območju »Sotla s pritoki«, vzpostavitev infrastrukture, ki bo delovala kot promocijski in povezovalni prostor med naravo in prebivalci ter usmerjati turiste na izbrano, v ta namen ustrezno urejeno lokacijo. V sklopu projekta bo občina odpirala struge reke Sotle z ustvarjanjem mrtvih rokavov, urejala njihove brežine, jih zasadila z vegetacijo, s čimer bo pripomogla k izboljšanju stanja habitata vidre. Najpomembnejši ukrep za dosego zastavljenih ciljev je izgradnja »Naravovarstvenega centra Sotla« kjer se bodo obiskovalci, s pomočjo interaktivne opreme, naučili nekaj novega o vidri in širšem območju Sotle.

JAVNA USTANOVA NARODNI PARK RISNJAK

Bijela Vodica 48

51317 Crni Lug

Hrvaška

np-risjak@ri.t-com.hr np-risnjak.hr

Aktivnosti v Narodnem parku Risnjak tekom projekta vključujejo: čiščenje izvira reke Kolpe in pritokov zaradi ledu, izdelavo pletene ograje okoli izvira Kolpe, vzdrževanje travnikov s košnjo in mulčenjem, pripravo strokovne podlage za upravljanje travnikov in metuljev močvirskega cekinčka – Euphydryas aurinia, izdelavo projektnih publikacij, plakatov, pakete in delavnice za ozaveščanje javnosti.

MESTO VRBOVSKO

Ulica hrvatskih branitelja 1

51329 Vrbovsko

Hrvaška

(+385) 95 573 6209 info@vrbovsko.hr www.vrbovsko.hr

Projekt predvideva izvajanje različnih ukrepov v naravi, namenjenih obnovi in promociji izvira Kamačnik. Mesto Vrbovsko načrtuje aktivnosti ureditve izvira Kanjona Kamačnik ter ureditev multimedijske poti po kanjonu, vse z namenom izboljšanja naravne dediščine pomembne pokrajine. Projekt predvideva tudi organizacijo številnih promocijskih in izobraževalnih vsebin, namenjenih obiskovalcem pomembne pokrajine Kamačnik in lokalnem prebivalstvu.

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE

Vodnikova ulica 3

3000 Celje

Slovenija

(+386) 03 4260 332 zrsvn.oe@zrsvn.si www.zrsvn.si

Zavod RS za varstvo narave bo izvajal naslednje aktivnosti: v dogovoru z lastniki zemljišč bomo na ustreznih mestih ob reki Sotli postavili 50 skladovnic odmrlega hrastovega lesa; odkupili bomo 25 obstoječih hrastovih dreves in tako zagotovili dolgoročno ohranitev habitata za hrošče; posadili bomo 100 hrastovih sadik, ki bodo v prihodnosti postali habitat hroščev; z zunanjim izvajalcem bomo izvedli popis hrastovega kozlička, rogača in puščavnika; organizirali bomo delavnice za učitelje, lastnike zemljišč in lokalno prebivalstvo; v sodelovanju z občino Rogaška Slatina bomo pomagali izboljšati stanje habitata vidre in sicer z ustvarjanjem mrtvih rokavov, ureditvijo struktur na brežinah s sonaravnimi ukrepi, zasaditvijo brežin in ureditvijo prehoda za vidre; s partnerji bomo sodelovali pri izdelavi interpretacijskih vsebin Naravovarstvenega centra Sotla in izvajanju ukrepov na Radenskem polju.